Algemene voorwaarden

Onder ons gezegd.

 

Toepassing

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Isabel Heylen (hierna “de webmaster”) en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Offerte, overeenkomst en opdracht

Alle aanbiedingen en offertes van de webmaster zijn vrijblijvend en gelden voor een termijn van 2 weken, tenzij door beide partijen anders overeengekomen.

De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van de webmaster of door schriftelijke bevestiging van de webmaster van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

Alle aanbiedingen en offertes zijn exclusief de wettelijk vastgestelde btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

De opdrachtgever is degene die de opdracht aan de webmaster heeft gegeven, tenzij deze uitdrukkelijk heeft meegedeeld te handelen uit naam en voor rekening van een derde. In dat geval moeten de naam en het adres van deze derde van bij het begin aan de webmaster zijn meegedeeld.

Indien de webmaster na aanvaarding van de opdracht niet binnen de overeengekomen termijn kan beschikken over het aan te leveren materiaal (inhoudelijke teksten en afbeeldingen) of indien de opdrachtgever fundamentele wijzigingen aanbrengt, dan is de webmaster gerechtigd de opdracht alsnog te weigeren of het honorarium en/of de levertermijn overeenkomstig aan te passen.

Indien de opdrachtgever een opdracht intrekt, is deze de betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.

Uitvoering van de opdracht en geheimhouding

De webmaster dient de opdracht naar eer en geweten en beste kunnen uit te voeren en te beschikken over de nodige vakkennis. De webmaster heeft voor het uitvoeren van een opdracht het recht om gebruik te maken van de diensten van derden.

De webmaster en eventuele derden die de webmaster inzet voor het leveren van de dienst zullen alle informatie die de opdrachtgever verstrekt vertrouwelijk behandelen.

De webmaster gaat ervan uit dat nadere informatie, documentatie en terminologie over de website die de opdrachtgever op verzoek van de webmaster heeft verstrekt juist en volledig is en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, als deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

Levertermijn, overmacht en tijdstip van levering

De webmaster en de opdrachtgever komen een termijn overeen waarop het materiaal voor de website geleverd dient te worden. Indien deze termijn niet gerespecteerd kan worden, zal de webmaster de opdrachtgever onverwijld hiervan op de hoogte brengen. De opdrachtgever en de webmaster kunnen dan een extra levertermijn overeenkomen.

In geval van overmacht, zoals bv. brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen, waarop de webmaster geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de webmaster niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, worden de verplichtingen van de webmaster opgeschort. Indien de overmacht langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding, behalve dan voor het gedeelte van de opdracht waarvoor de webmaster bij het intreden van de overmacht zijn verplichtingen heeft kunnen nakomen.

De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip dat de website live gaat online.

Honorarium en betaling

Het honorarium is gebaseerd op een uurtarief en exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald. Na verstrijken van de termijn van 30 dagen is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag vanaf de datum van verzuim tot aan het ogenblik van de volledige betaling.

Bij achterstallige betaling worden de lopende bestellingen opgeschort.

Klachten

De opdrachtgever dient klachten over de geleverde website binnen 7 dagen na levering schriftelijk kenbaar te maken aan de webmaster. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichting tot betaling.

Indien de klacht gegrond is, zal de webmaster binnen een redelijke termijn de geleverde website verbeteren of vervangen. Is dit redelijkerwijs niet mogelijk, dan kan de webmaster een reductie op de overeengekomen prijs verlenen.

Het recht op reclamatie vervalt indien de opdrachtgever het geleverde materiaal heeft bewerkt of voor bewerking heeft doorgeleverd aan een derde partij.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

De webmaster is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de webmaster toerekenbare tekortkoming. De webmaster is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. btw van de opdracht in kwestie.

De webmaster is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van documenten of informatiedragers die door de opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking zijn gesteld.

De opdrachtgever vrijwaart de webmaster voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde materiaal, voor zover op dit gebied aansprakelijkheid van de webmaster bestaat.

Auteursrecht

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op door de webmaster gemaakte websites pas over op de opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen jegens de webmaster is nagekomen.

De opdrachtgever vrijwaart de webmaster tegen aanspraken van derden wat betreft beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Ontbinding

Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsook in geval van faillissement, opschorting van betaling of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is de webmaster zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, alsmede het hem toekomende onmiddellijk te vorderen.

Toepasselijk recht

Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de webmaster is het Spaans recht van toepassing, en in het bijzonder het oordeel van de bevoegde Spaanse rechter in de woonplaats van de webmaster.